RegulaminREGULAMIN RADY BIZNESU WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO


§ 1

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Rady Biznesu Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego w Opolu, zwanej dalej Radą Biznesu.

§ 2

Rada Biznesu jest ciałem doradczym i opiniodawczym działającym przy Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego. Siedziba Rady Biznesu i znajduje się w budynku Wydziału przy ul. Ozimskiej 46 A, 45-058 Opole.

§ 3

 1. Rada Biznesu powoływana jest przez Dziekana Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego w Opolu.
 2. Rada Biznesu działa według zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, który ustanawiany jest przez Dziekana Wydziału Ekonomicznego i zatwierdzany przez Kolegium Dziekańskie.

§ 4

 1. Uczestnictwo w Radzie Biznesu ma charakter dobrowolny. Członkowie Rady Biznesu zapraszani są do udziału w niej przez Dziekana, Prodziekanów lub Kierowników Katedr i Zakładów po wcześniejszym zaopiniowaniu Dziekana.
 2. Rada Biznesu składa się z:
        a) przedstawicieli szkół wyższych,
        b) przedstawicieli lokalnej przedsiębiorczości,
        c) przedstawicieli instytucji publicznych,
        d) innych zaproszonych członków.

 3. Wszystkim członkom Rady Biznesu przysługuje prawo do:

              a) inicjowania i uczestniczenia w przedsięwzięciach zmierzających do 
                  realizacji zadań Rady Biznesu,
              b) posługiwania się tytułem „Członek Rady Biznesu Wydziału 
                  Ekonomicznego, Uniwersytetu Opolskiego w Opolu” w kontaktach 
                  krajowych i zagranicznych.

§ 5

 1. Pracami Rady Biznesu kieruje jej Przewodniczący.
 2. Przewodniczącego Rada Biznesu wybiera spośród swojego grona na pierwszym posiedzeniu plenarnym.
 3. Kadencja Przewodniczącego trwa cztery lata, jednak Przewodniczący pełni swoją funkcję do momentu wybrania nowego Przewodniczącego. Wyboru na nową kadencję dokonuje się na pierwszym posiedzeniu plenarnym w roku, w którym upływa kadencja poprzedzająca. Funkcję Przewodniczącego można pełnić przez nieograniczoną liczbę kadencji.

§ 6

Do zadań Rady Biznesu należy w szczególności:
 1. Współpraca Wydziału z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz podmiotów gospodarczych;
 2. Ewaluacja i doskonalenie jakości programów kształcenia w celu ich dostosowania do potrzeb rynku pracy;
 3. Uczestniczenie w realizacji procesu dydaktycznego, w tym warsztatów zastosowań ekonomicznych;
 4. Umożliwianie studentom Wydziału Ekonomicznego UO odbywania praktyk oraz staży zawodowych;
 5. Wspieranie i uczestniczenie w inicjatywach studenckich;
 6. Uczestniczenie w prestiżowych wydarzeniach Wydziału Ekonomicznego(np. rozdanie dyplomów);
 7. Współpraca między uczestnikami Rady Biznesu;
 8. Inna działalność, określona przez członków Rady Biznesu.

§ 7

 1. Rada Biznesu realizuje swoje zadania na posiedzeniach plenarnych. Posiedzenia zwoływane są przez Dziekana nie rzadziej niż raz na pół roku.
 2. Rada Biznesu podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków.
 3. Obsługę administracyjną i lokalową posiedzeń Rady Biznesu zapewnia Dziekan Wydziału Ekonomicznego UO w Opolu.

§ 8

Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie dokonywane są przez Dziekana w drodze zarządzenia, po zasięgnięciu opinii Rady Biznesu.

§ 9

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Kolegium Dziekańskie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego.Uniwersytet Opolski
Wydział Ekonomiczny
ul. Ozimska 46a
45-058 Opole
tel. (77) 40 16 880, 40 16 860
fax: (77) 40 16 901
radabiznesu.uni.opole.pl

administrator strony: Sebastian Marcinkowski
e-mail: sebmar@uni.opole.pl